SKARTAČNÍ LHŮTY | Skartace dokumentů České Budějovice

SKARTAČNÍ LHŮTY

Dnes můžete odevzdat ke skartaci:

  • účetní doklady nedaňové, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtové rozvrhy, přehledy
  • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví pořízené před
  • mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění s datem pořízení před
  • stejnopisy evidenčních listů s datem pořízení před
  • seznam společníků a členů statutárních orgánů, dozorčí rady za jednotlivé kalendářní měsíce, včetně přehledu o tom, kdy společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u obchodních společností s datem pořízení před a s dlužným pojistným zaplaceným před
  • všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně s datem konce zdaňovacího období před

Jednotlivé termíny jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podobě zdaňovacího období a hospodářského roku ve Vaší společnosti.

 

Proč Skartovat - Skartační lhůty

Každý podnikatelský subjekt je za zákona povinen vést písemnou daňovou evidenci a po danou dobu ji archivovat (tzv. Skartační lhůta).Po uplynutí skartační lhůty je nejvhodnější písemnosti a jiné nosiče dat bezpečně skartovat, tak aby nedošlo ke zneužití  informací třetí osobou.

 

Responsive

 

Responsive

Responsive

 

Responsive

Responsive